Algemene voorwaarden

Inschrijving

Je wordt als lid ingeschreven wanneer je het inschrijfformulier hebt getekend en daarmee jezelf akkoord verklaart met de hierna vermelde bepalingen en aanwijzingen. Het inschrijfformulier dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden getekend.

Verplichte aansprakelijkheid

Een belangrijk element van GymClub is veiligheid. Veiligheid in de programma’s, maar ook daarbuiten.
Door het inschrijfformulier te ondertekenen wordt GymClub ontheven van alle aansprakelijkheid en verklaar je je akkoord met de volgende punten:

  • Je aanvaardt het risico van deelname aan de programma’s en je verklaart dat je GymClub niet aansprakelijk stelt voor al dan niet lichamelijk letsel of ongemakken, die je oploopt tijdens of als gevolg van het deelnemen aan de programma’s, het uitvoeren van de oefeningen of andere lichamelijk belastende activiteiten.
  • Je gaat ermee akkoord dat nog een van de medewerkers noch GymClub, noch de accommodatie waar onze programma’s georganiseerd zijn, noch enig ander persoon betrokken bij de organisatie of uitvoering enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor dergelijk letsel, ongemak, vernieling of diefstal.

Verder dien je te weten dat bij gezondheidsaandoeningen of twijfels over je gezondheidstoestand je eerst een arts moet consulteren alvorens je deelneemt aan een of meerdere programma’s.

Contributies

De contributies zijn per vooruitbetaling verschuldigd. Voor tarieven verwijzen wij naar de tarievenlijst op onze website www.gym-club.nl. Indien je stopt als lid en je in een later stadium opnieuw aanmeldt, betaal je het dan geldende contributietarief. Jaarlijks vindt er naar aanleiding van de landelijke indexverhoging van het CBS, een contributieverhoging plaats.
Bij niet tijdige betaling is het lid, bij schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, in verzuim en is het gehele openstaande bedrag van zijn/haar lidmaatschap direct opeisbaar.
Tevens zal bij een tweede schriftelijke aanmaning de toegang tot GymClub worden ontzegd. Zodra de achterstand betaald is, kun je weer volop gebruik maken van de faciliteiten.
Leden verplichten zich melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.
Wanneer je in gebreke blijft, bij het betalen van de contributie, ontvang je hiervan bericht. Dit brengt de nodige kosten met zich mee en daarom zal hiervoor 15 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.

Lidmaatschappen

Na het verlopen van de lidmaatschapstermijn (3 of 12 maanden) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend maandelijks verlengd. Indien je na het verstrijken van de lidmaatschapstermijn direct het lidmaatschap wil beeindigen, dien je dat schriftelijk (per mail, app of brief) een maand voor het aflopen van het lidmaatschap kenbaar te maken bij GymClub. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende kalendermaand.

Tussentijdse verandering lidmaatschap

Het is mogelijk om te aller tijde het flexibele maandabonnement om te zetten naar een financieel gunstiger jaarabonnement. Andersom is dit niet mogelijk gedurende het eerste jaar. De wijziging dient schriftelijk (per mail, app of brief) kenbaar te worden gemaakt bij jouw GymClub. De omzetting van het lidmaatschap wordt doorgevoerd bij het eerst volgende betalingsmoment.

Tijdelijk stopzetten jaarlidmaatschap

Het is mogelijk om onder bepaalde omstandigheden tijdelijk het jaarlidmaatschap te bevriezen. Het bevriezen van het lidmaatschap is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Ziekte
  • Zwangerschap
  • Blessures
  • Buitenlandse stage/verhuizing

Wanneer het abonnement wordt bevroren wordt vooraf (samen met de klant) vastgesteld wanneer er weer contributie wordt afgeschreven. Zonder tegenbericht wordt vanaf die datum weer contributie afgeschreven.

Gedrag van leden

Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur en de faciliteiten die GymClub aanbiedt.
Eventuele beschadigingen aan eigendommen van GymClub, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beeindiging van het lidmaatschap. Het is niet toegestaan dat leden gebruik maken van de faciliteiten van GymClub als zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of geestverruimende middelen.

Overigen

Leden geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en individuen te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan op de hoogte te brengen. In de zomervakantie wordt een zomerschema gehanteerd met aangepaste openingstijden. De directie is gemachtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.

Leden die gebruik maken van GymClub worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene bepalingen van GymClub.

Machtiging voor automatische afschrijving

De maandelijkse automatische afschrijving van de contributie wordt vooraf op de eerste van de maand geïncasseerd. Deze machtiging geef je af door ondertekening van het inschrijfformulier.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op, we helpen je graag op weg met advies en tips.

Download onze app

Via onze member app kun je lessen boeken.
Apple Store
Google Play